Daně na poslední chvíli

Návrat na Newsletter Březen 2017

Daňové přiznání podávají jak OSVČ, tak vybraní zaměstnanci. Zaměstnanec může požádat svého zaměstnavatele, aby mu daňové přiznání zpracoval. Pokud však má zaměstnanec dva a více zaměstnavatelů, musí si daňové přiznání zpracovat sám nebo prostřednictvím daňového poradce.

 

Pokud nevyužijete služeb daňového poradce, tak musíte své daňové přiznání odevzdat do pondělí 3. dubna 2017. Taktéž i k tomuto datu musíte zaplatit případnou daňovou povinnost. V případě, že využijete služeb daňového poradce, musíte odevzdat přiznání k dani z příjmů do pondělí 3. července 2017. K tomuto datu vám také vzniká povinnost zaplatit vypočtenou daň. Musíte však finančnímu úřadu v řádném termínu pro odevzdání daňového přiznání předložit plnou moc ke zpracování daňového přiznání podepsanou vaším daňovým poradcem.

 

Daňové přiznání můžete v zásadě podat třemi způsoby:


-    zaslat poštou na adresu finančního úřadu (dnem podání je den, kdy pošta zásilku přijala),
-    osobně podat na podatelně finančního úřadu,
-    prostřednictvím elektronické pošty s připojeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou, zde se pak elektronický podpis nevyžaduje.

 

Jaké sankce vás postihnou, pokud odevzdáte daňové přiznání opožděně?

 

Daňový řád umožňuje bez sankce až čtyřdenní zpoždění pro odevzdání daňového přiznání. Sankci se tedy vyhnete, pokud své daňové přiznání podáte do pátku 7. dubna 2017 (resp. 7. července, pokud Vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce). Pokud se vám přeci jen nepodaří odevzdat daňové přiznání v tomto prodlouženém termínu, můžete očekávat sankci v tomto rozsahu:

a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu,
c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

 

Vzniklou daňovou povinnost můžete uhradit jak bankovním převodem, poštovní poukázkou, tak i platbou na pokladně finančního úřadu a to nejpozději v poslední den splatnosti. Pokud se tak nestane, vyměří vám finanční úřad úrok z prodlení (počítá se od pátého dne prodlení), který se vyvíjí od repo sazby vyhlašované ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů (sankční úrok tak nyní dosahuje úrovně 14,05% p.a.)

 

Pro více informací nás kontaktujte.

 

Autor článku: Oldřich Chmelík, finanční ředitel Swiss Life Select