Zodpovědně k odpovědnosti

Návrat na Newsletter Srpen 2015

Běžné životní situace doprovází větší či menší míra rizika, že druhému nechtěně způsobíme škodu na majetku, v horším případě i na zdraví. Neúmyslné poškození nebo rozbití zboží v obchodě, vytopení sousedů, škody zaviněné našimi dětmi či domácími mazlíčky, zranění třetích osob při sportovních aktivitách či rekreaci atd. To je pouze stručný výčet škod, za které odpovídáme a kvůli nimž se rozhodně vyplatí mít sjednané pojištění odpovědnosti v občanském životě. Objem škod spojených s tímto druhem pojištění narostl za posledních pět let o 74 % na téměř 300 milionů korun ročně.

Zásadně se změnil způsob odškodňování bolestného nebo ztížení společenského uplatnění, a tato fakta i nové nároky ukotvené v zákoníku navyšují škody na zdraví o více než 100 %. Je třeba se připravit na to, že pokud například vážně zraníme někoho při sportu, může nás nárokovaná částka na kompenzaci škody stát statisíce, a v nejzávažnějších případech při trvalých následcích pro poškozeného dokonce i miliony korun. Z toho důvodu by měl každý vnímat pojištění před následky své každodenní činnosti jako nezbytné a samozřejmé.

Češi toto pojištění jako samozřejmost rozhodně neberou. Podle statistik České asociace pojišťoven (dále jen ČAP) ho má sjednáno jen 31 % občanů. Přestože je zastoupeno tak malou měrou, ohlašují ročně více než 35 000 pojistných událostí a potvrzují tak, že nehoda způsobená neopatrností vůbec není vzácná. Cena pojistného přitom činí v průměru pouze 430 Kč/rok. Nejčastěji je pojištění sjednáváno v rámci pojištění domácnosti, přičemž v rámci jednoho pojistného jsou kryti všichni rodinní příslušníci, kteří v pojištěné domácnosti bydlí.

Jaký je postoj Čechů k pojištění odpovědnosti?


Příklad z reálného života

Majitelka trpasličího pudla venčila svého psa bez vodítka v blízkosti silnice. Motorkář jel v obci nepřiměřenou rychlostí. Pes vběhl motorkáři pod kola. Majitelka volně běhajícího psa je podle soudu zodpovědná za ochrnutí motorkáře, který se mu snažil vyhnout a těžce se při tom poranil. Zajímavé na případu je to, že motorkář jel v obci 90 km/h místo předepsaných 50 km/h, a přesto spor vyhrál. Tento případ jen dokládá, jak důležité je pojištění odpovědnosti a jak jeho absence může přijít draho. Mezi povinnosti vlastníka či chovatele samozřejmě patří též povinnost předejít možnému nebezpečí, že pes vběhne na vozovku, jak zdůraznil Nejvyšší soud. Nedávno v jiné kauze rozhodl, že majitel může zodpovídat za následky způsobené psem dokonce i tehdy, když zvíře na veřejné prostranství vypustí někdo jiný. Je totiž úkolem majitele, aby zajistil dostatečné zabezpečení. V tomto případě motorkář, který po nehodě ochrnul, požadoval od majitelky psa odškodnění přibližně milion korun. Za škodu, kterou způsobí zvíře, je vždy plně odpovědný majitel. Ne každý ví, že s novým občanským zákoníkem přibyla povinnost náhrady nákladů na léčení v případě, že zvíře způsobí škodu jinému zvířeti. Pokud tedy zmíněná majitelka psa nemá uzavřeno pojištění odpovědnosti, hrozí jí, že bude muset milionové odškodnění platit ze svého, což může být i závazek na zbytek života.


Pojištění odpovědnosti se většinou dělí na dva základní druhy:

pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě
pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti občanů většinou obsahuje tři různé pojistné limity:
1) pro škodu na zdraví,
2) na majetku a
3) pro škodu finanční.

Ochrana se vztahuje také na členy domácnosti, nejčastěji na manžela/-ku a děti, může se ale vztahovat i na domácí mazlíčky. Kryta jsou obvykle rizika škod z vedení a provozu domácnosti, z rekreace a zábavy, sportů, chovu drobných zvířat nebo například rizika plynoucí z provozu nemotorového plavidla a z činností pracovního charakteru, kam spadá například sousedská výpomoc. Někdy se pojistná ochrana vztahuje i na rizika pro vlastníky, provozovatele či nájemníky nemovitosti. Většinou se základní nabídka pojišťoven svým rozsahem krytí rizik liší jen mírně.

Mezi nejčastější výluky, které najdete v pojistných podmínkách uvedených pojišťoven v rámci občanské odpovědnosti, patří například:

 • škoda na věci převzaté (resp. půjčené, vypůjčené, pronajaté),
 • škoda vzniklá v souvislosti s výkonem povolání či podnikatelskou činností,
 • škoda vzniklá při profesionální sportovní činnosti,
 • škoda způsobená zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin,
 • škoda způsobená na věcech, které pojištěný převzal za účelem zpracování, opravy, prodeje, úschovy; škoda na stromech zahradních  či polních i na lesních kulturách, kterou způsobila zvířata,
 • škoda způsobená úmyslným jednáním pojištěného,
 • škoda způsobena činností vyžadující další odborné znalosti.

Za škodu neúmyslně způsobenou zaměstnavateli odpovídá zaměstnanec podle zákoníku práce maximálně do částky, která se rovná 4,5násobku mzdy. Tuto částku lze pokrýt pojištěním. Nevýhodou je, že si zde pojišťovny vyhrazují nárok na spoluúčast, která se zpravidla pohybuje od 10 do 30 %. Změnu zaměstnavatele pojišťovny tolerují; pokud ale nastupujete na odlišnou pracovní pozici, pojišťovnu informovat musíte.

Ve smlouvách k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli zase najdete například výluky pro:

 • škody vzniklé při činnostech konaných na základě dohody o provedení práce,
 • škody vzniklé vyrobením zmetku,
 • škody vzniklé schodkem na svěřených hodnotách, pohřešováním věci nebo zanedbáním předepsané údržby,
 • škody způsobené úmyslně či hrubou nedbalostí, krádeží nebo loupeží,
 • škody ze ztráty svěřených předmětů,
 • škody způsobené v opilosti či zneužitím omamných látek,
 • škody způsobené zaplacením majetkové sankce zaměstnavatelem (včetně pokuty), která byla uložena v důsledku jednání pojištěného.

Pojištění odpovědnosti se v současnosti stává nepostradatelným v soukromém i profesním životě. V případě, že máte zájem o jeho sjednání, neváhejte kontaktovat svého finančního poradce.
 

Autor:

Pro více informací nás kontaktujte.