Privátní finance online

Starosta a jeho „profesionální“ správa obce

Návrat na Newsletter Červen 2015

Starosta jakožto vrcholný orgán obce
Starosta je zpravidla veřejností vnímán jako nejdůležitější orgán obce, který může prakticky rozhodovat o všem sám. Pravomoc starosty samostatně rozhodovat je ovšem velmi malá, někdy až mizivá (například oproti jednateli ve společnosti s ručením omezeným). Ačkoliv starosta podepisuje většinu smluv a dokumentů, může tak zpravidla učinit až poté, kdy je konkrétní dokument schválen zastupitelstvem. Jinak by dané jednání bylo neplatné. O něco širší pravomoc má starosta v obcích, které nemají radu obce, jelikož zde starosta vykonává i funkci rady. Je tedy starostou a radou obce v jedné osobě. Starosta je orgánem obce, volí jej zastupitelstvo a zároveň jej může i kdykoliv během volebního období odvolat. Starosta je povinen dodržovat veškeré povinnosti, které mu jakožto členovi voleného orgánu právnické osoby (tj. i obce) ukládá nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014. Jde zejména o to, aby starosta rozhodoval v dobré víře ve prospěch obce bez upřednostňování vlastních soukromých zájmů. Starosta by měl být dostatečně uvědomělý a měl by disponovat takovými schopnostmi a znalostmi, aby svou funkci mohl náležitě vykonávat. Samozřejmostí je, že starosta musí znát zákon o obcích, a tím pádem nejen své zákonné pravomoci, ale i ty zastupitelstva a rady obce.

Co když starosta udělá při výkonu své funkce „chybu“?
Pokud starosta poruší své povinnosti a způsobí tím obci škodu, je povinen ji nahradit (obec musí škodu po starostovi náležitě vymáhat). V praxi je nejčastější trest starosty za jeho chyby odvolání z funkce. Vymáhání náhrady škody je jev ojedinělý, zejména proto, že zastupitelé leckdy nevědí, že mohou po starostovi škodu požadovat, nebo se na způsobené škodě také podíleli. Nový občanský zákoník přinesl silnější postavení věřitelů obcí a zvýšení šance domoci se jejich pohledávky. Pokud starosta či jiný člen zastupitelstva nenahradí obci škodu, a věřitel se po obci nedomůže zaplacení svého nároku, pak starosta ručí osobně věřiteli za dluh obce v rozsahu, v jakém obci škodu nenahradil.

Pojištění odpovědnosti starosty za škodu
Je jasné, že starosta nemůže znát úplně vše, proto by měl jednat vždy s pečlivostí a rozvahou, nikoliv v rozporu se zákonem, což může být, například u vedení účetnictví či čerpání dotací, nesnadné. Pokud si starosta nebude vědět s nějakou záležitostí rady, měl by vždy před svým rozhodnutím požádat o pomoc profesionála (účetnictví, oblast práva, čerpání dotací a jiné). Odborná konzultace riziko odpovědnosti starosty výrazně sníží, profesionál je totiž odpovědný za škodu, kterou by obci či starostovi nesprávnou radou či informací způsobil. Vhodnou alternativou pro předcházení nepříjemným situacím je také pojištění odpovědnosti starosty za způsobenou škodu, kterou např. jednatelé společností již léta běžně využívají. Tento druh pojištění nabízí v České republice hned několik pojišťoven. Pojištěnými jsou všechny osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo budou ve funkci starosty (primátora, hejtmana), místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěného územního samosprávného celku (obec, město, kraj). Pojištění se sjednává pro případ vzniku povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou územnímu samosprávnému celku (pojistníkovi) při výkonu veřejné funkce nebo v přímé souvislosti s ní. Jelikož se pojištění vztahuje na výkon funkce, nevztahuje se na osoby v zaměstnaneckém poměru. Územním rozsahem pojištění je Česká republika. Pojištění lze sjednat tak, že nejdříve se pojistiteli předají požadované informace ve formě vyplněného dotazníku konkrétní pojišťovny. Důležitou informací pro pojistitele je průběh předchozích škod. Aktuálně se nabízí limit pojistného plnění v rozmezí od 1 do 5 milionů korun.

Zájem o pojištění odpovědnosti se stále zvyšuje. Níže uvedená tabulka uvádí předepsané pojistné za první kvartál v roce 2014 a v roce 2015. Zahrnuje pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů a právnických osob, pojištění profesní odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo jiného orgánu společnosti.


Pojištění odpovědnosti se v současnosti stává nepostradatelným v soukromém i profesním životě. V případě, že máte zájem o jeho sjednání, neváhejte kontaktovat svého finančního poradce.

Autor: Klára Bartošková, analytička Swiss Life Select

 

Pro více informací nás kontaktujte.