Nový občanský zákoník je pro Vás rizikem!

Návrat na Newsletter Leden 2014

Od 1. ledna 2014 platí nový občanský zákoník. Rozsáhlá právní norma má více než 3 000 paragrafů a dotýká se každodenního života nás všech. Smyslem tohoto zákona je upravit soukromá práva, povinnosti a postavení osob v jednom kodexu. Nový občanský zákoník navazuje na návrh občanského zákoníku z roku 1937, který nakonec nebyl přijat kvůli událostem následujících po mnichovské dohodě. Nový občanský zákoník otevírá co nejširší rámec svobodné iniciativě jednotlivce a jeho právu uspořádat si soukromý život podle svého. Velmi se dbá na hlediska dobrých mravů, veřejného pořádku a postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

Nový občanský zákoník do sebe integroval také zákon o pojistné smlouvě a upravil celou řadu dalších věcí, které se týkají pojištění. Zcela nově je definován pojem nemajetková újma, náhrada za poškození věci a poranění zvířete a náhrada za ublížení na zdraví a usmrcení. Tyto pojmy nebyly v předchozí legislativě právně upraveny nebo byly upraveny výrazně jinak.

Nemajetková újma
Za nemajetkovou újmu je možné považovat jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na hmotném majetku. Nemajetkovou újmou je tedy zásah do zdraví, cti nebo soukromí osoby. Konkrétní nemajetkovou újmou jsou třeba duševní útrapy nebo snížení společenského uplatnění člověka. Náhrada nemajetkové újmy se poskytuje formou tzv. zadostiučinění, tedy náhrada musí plně vyvážit způsobenou újmu. Náhradu nemajetkové újmy mohou požadovat nejen přímo dotčené osoby, ale i osoby, které újmu důvodně pociťují, a to jako osobní neštěstí.
Každý občan je tedy plně zodpovědný za nemajetkovou újmu, kterou způsobil jinému člověku. A pokud ji způsobí, musí plně vyvážit způsobenou újmu. Může jít třeba o psychický šok, který utrpí majitel psa, když vidí, jak psa zajede neopatrný řidič. Viník bude muset nahradit nejen škodu na zvířeti, ale i škodu způsobenou psychickou újmou. Kolik to bude stát? To záleží na tom, jak to posoudí soud. Ale nemusí to být málo.

Popravdě řečeno, ještě horší bude, když psa z výše uvedeného příkladu řidič pouze zraní a pes bude převezen na veterinární kliniku, kde mu vymění kloub a podstoupí několik operací. To bude finančně možná ještě náročnější. Za takovou škodu je viník také zodpovědný. Nový občanský zákoník totiž stanovuje princip vrácení věci do původního stavu.

Náhrada za poškození věci a poranění zvířete
Nový občanský zákoník stanovuje, že při určení výše škody se zohlední, co poškozený musí k obnovení věci do původního stavu účelně vynaložit. Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí výši náhrady dle vlastní úvahy soud. Při poranění zvířete je třeba nahradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete, i když mohou tyto náklady několikanásobně převyšovat původní pořizovací cenu zvířete.

Náhrada za ublížení na zdraví a usmrcení
Ten, kdo způsobí jinému ublížení na zdraví, je povinen poskytnout poškozenému peněžitou náhradu, která plně vyvažuje vytrpěnou bolest a další nemajetkové újmy (včetně duševních útrap). Obdobně se postupuje v případě usmrcení a výplatě náhrady pozůstalým.
Do 1. ledna 2014 platily paušální oceňovací tabulky, podle kterých se náhrada stanovovala. Tyto tabulky již neplatí a výši náhrady určí soud (nebo vzájemná dohoda).
Dále se hradí náklady spojené s péčí o zdraví, náklady na pohřeb a peněžité dávky jako náhrada za ztrátu výdělku a rovněž peněžitý důchod vyplácený pozůstalým.

Odpovědnost
Je zřejmé, že výrazně vzrostla odpovědnost každého občana za své skutky a že se výrazně rozšířila množina skutků, za kterou občan nese plnou odpovědnost. Finanční odpovědnost za způsobenou škodu výrazně vzrostla, protože byly zrušeny fixně dané tabulky, na podkladě kterých se odškodňovalo. Je zřejmé, že finanční nároky poškozených v koordinaci s kvalitním advokátem mohou vzrůst do astronomických částek. Nikoho u soudu nebude zajímat, že finanční možnosti toho, kdo škodu způsobil, nebudou stačit na úhradu způsobené škody. Autonehoda s poškozením zdraví několika lidí nebo neúmyslné zabití živitele rodiny nebo poranění zvířecího miláčka osamělého důchodce může být celoživotním finančním závazkem.

Pojištění odpovědnosti
Ano, je pravdou, že dnes je téměř každá domácnost pojištěna na škody, které neúmyslně způsobí členové domácnosti. Tedy každá domácnost, která myslí na zadní kolečka. Ale pozor! Tyto pojistky nekryjí nově definované odpovědnosti. Jak je to možné? U každé pojistky jsou platné pojistné podmínky. V těchto podmínkách je definováno, co je předmětem pojištění. V žádných pojistných podmínkách u pojistek uzavřených před 1. lednem 2014 nemohou být popsány odpovědnosti, které plynou až z nového občanského zákoníku.
Dá se tedy říci, že tyto pojistky jsou nastaveny nevhodně. Jmenují se sice „Pojištění odpovědnosti“, ale nekryjí plně odpovědnost plynoucí z nového občanského zákoníku. Je třeba tyto pojistky nastavit mnohem lépe. Je nutné upravit oblasti, které pojistky kryjí, a také upravit limity pojistných částek.

Čím dříve, tím lépe
Naši poradci budou své klienty postupně kontaktovat, aby odpovědnostní pojistky nastavili k co nejlepší ochraně klientů i jejich rodin.
Pokud smlouvu vůbec nemáte nebo pokud máte podezření, že Vaše odpovědnostní pojistka je nastavena zcela nedostatečně, kontaktujte našeho poradce raději sami, a to co nejdříve.

Naši poradci byli proškoleni na nový občanský zákoník a vědí, jak správně pro Vás pojistné smlouvy nastavit. Věříme, že budete i nadále s jejich službami spokojeni.

 

Pro více informací nás kontaktujte.

Autor: Tomáš Rampula, analytik Swiss Life Select