Daňové odpočty za rok 2013

Návrat na Newsletter Leden 2014

Připravili jsme pro Vás přehled daňových odpočtů z životního pojištění, penzijního připojištění a úvěrů na bydlení.


Životní pojištění

Kdy je na daňový odpočet nárok?
Pojištěný musí být zároveň pojistníkem a z pohledu daně z příjmů i poplatníkem.
Výplata pojistného plnění je sjednána na dobu minimálně 60 měsíců od uzavření smlouvy.
K výplatě může dojít nejdříve v kalendářním roce, kdy klient dosáhne věku 60 let.

Kolik činí odpočet?
Maximální částka, kterou lze odečíst ze zaplaceného pojistného, je 12 000 Kč. Tato maximální suma platí i v případě, že má klient více ŽP, u kterých mu vzniká nárok na daňový odpočet.
Příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, se nezapočítávají do možného odpočtu daňového základu.
Do zaplaceného pojistného, na které je možné uplatnit daňový odpočet, není zahrnuto zaplacené pojistné za rizikové pojištění a na připojištění, které není daňově uznatelné.

Doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění)

Kdy je na daňový odpočet nárok?
V případě, že účastník doplňkového penzijního spoření, zašle příspěvky v souhrnné roční hodnotě převyšující 12 000 Kč. Nezapočítávají se příspěvky zaměstnavatele a třetích osob.

Kolik činí odpočet?
Maximální částka, kterou lze odečíst, je 12 000 Kč z částky přesahující 12 000 Kč celkových ročních příspěvků. Z pohledu daňové optimalizace je tedy nejvýhodnější platit příspěvek 2 000 Kč měsíčně. Celková roční suma je 24 000 Kč, poplatník si uplatní maximální možný odečet, který činí 12 000 Kč (24 000 Kč – 12 000 Kč = 12 000 Kč).

Úvěry na bydlení

Kdy je na daňový odpočet nárok?
Poplatník musí být účastníkem úvěru, tedy musí být uveden v úvěrové smlouvě a úvěr musí být použit na bytové potřeby (hypoteční úvěr a úvěr ze stavebního spoření). Dle druhu bytové potřeby je nutné, aby poplatník předmět bytové potřeby vlastnil či užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.

Bytovými potřebami pro účely tohoto zákona se rozumí:
a)    výstavba bytového domu, rodinného domu nebo bytu podle zvláštního právního předpisu nebo změna stavby;
b)    koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby dle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy nebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c);
c)    koupě bytového domu, rodinného domu, včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu,
d)    splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu;
e)    údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání;
f)    vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu;
g)    úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu;
h)    splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g).
V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více zletilých osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem.

Kolik činí odpočet?
Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření. Maximální částka, o kterou lze snížit daňový základ, činí až 300 000 Kč. Tato maximální suma platí i v případě, že má klient více úvěrů, u kterých mu vzniká nárok na daňový odpočet.

Důležité termíny:

Termíny odeslání daňových potvrzení ŽP:
Potvrzení o pojistném, které bylo zaplaceno pojistníkem na soukromé životní pojištění v roce 2013, odesílají pojišťovny na adresu pojistníka v průběhu měsíce ledna.

Termíny odeslání potvrzení o zaplacených úrocích:
Potvrzení o zaplacených úrocích na úvěrech obdrží klienti u hypotečních úvěrů již v prvních dnech ledna, a to většinou formou dalšího listu v ročním výpise. U úvěru ze stavebního spoření klient toto potvrzení obdrží v průběhu ledna nebo února.

Termíny důležité pro odevzdání daňových přiznání:

Klienti musí odevzdat svému zaměstnavateli potvrzení do 15. 2. 2014 – podává-li za něj daňové přiznání zaměstnavatel.
Osoby, které podávají daňové přiznání individuálně, odevzdávají daňová přiznání do 31. 3. 2014.
Osoby, za které podává přiznání jejich daňový poradce, do 30. 6. 2014.

 

Pro více informací nás kontaktujte.

Autor: prodkutoví analytici Swiss Life Select